Начална дата


1 юли 2019

Продължителност


24 месеца

Финансиране

програма Еразъм + на Европейската комисия

Мярка

Стратегическо партньорство, сектор „Младеж“

pexels-photo-935756

Приоритети на проекта:

 • Младежи
  • Насърчаване на социалната ангажираност, сътрудничеството и влиянието на младите хора
  • Насърчаване на качествените и иновативни младежките дейности
 • Хоризонтални
  • Прозрачност и признаване на умения и квалификация
 • Подходящи теми :
  • ИКТ – нови технологии – дигитални умения и компетентности
  • Младежи (младежки дейности, младежки политики)
  • Социално предприемачество / социални иновации

Активното участие на младежите и ангажирането им в обществено полезни дейности е едно от важните предизвикателства, пред които е изправена европейската общност. Европейските държави се нуждаят от активни млади хора – доброволци, с добри дигитални умения и мотивация, за да се променят в положителна посока общностите, в които живеем.

Повишаването на медийната им грамотност и уменията им за работа с общностни медии ще помогне на младите хора да се сдобият с „пространство“, в което свободно да изразяват позицията си. С помощта на инструментите и мрежите, които им предоставят общностните медии, те ще могат да достигнат до широката общественост и ще получат шанс да променят средата, в която живеят.

Недостатъчните умения (дигитални и комуникативни) за адекватно присъствие в дигиталното пространство е един от ключовите проблеми на младите хора в Европа. Участието в изграждането и поддържането на общностни медии може да ги мотивира да усъвършенстват тези си умения и да участват по-активно в социалния живот на техните общности. Това ще им позволи да заявяват по-уверено исканията си и да отстояват правата си по правилен начин.  

Цели на проекта:

 • Да подкрепи младите доброволци в изграждането на обществени медии, с които да осигурят участие в гражданското общество. С тази цел в рамките на проекта ще бъдат разработени подходи и инструменти, които да подпомогнат процеса на изграждане на общност от виртуални доброволци.
 • Да предостави на младите хора информация за различните обучителни подходи и инструменти в областта на виртуалното доброволчество и общностните медии; да им предостави възможност за обмен на добри практики на местно, национално и европейско равнище, както и да ги провокира за активно участие в живота на общностите, от които са част (община, квартал, етническа група и т.н.)
 • Да направлява младите хора в процеса на придобиване на умения за виртуално доброволчество, медийна грамотност и социална ангажираност, както и да им помогне да разгърнат предприемаческите си умения и да разработят собствен проект за общностна медия (информационен портал, блог/влог, и т.н.)

Целеви групи

 • Младежи в неравностойно социално положение, които живеят в райони с високи нива на безработица и/или високи нива на бедност
 • Млади хора, работещи или доброволстващи в организации от различен тип
 • Млади хора, които проявяват интерес към виртуалното доброволчество

Бенефициенти

 • Представители на неправителствени организации, работещи с млади хора в неравностойно положение
 • Младежки центрове и клубове
 • Обществени центрове
 • Регионални инспекторати по образование